از جمله وظایف کلیدی که دفتر PMO در شاتو سازه دارد،تدوین فرآیندهای  سازمانی، تحلیل اقتصادی پروژه ها، برنامه ریزی پروژه ها مبتنی بر هزینه ها و درآمدها، پیاده سازی ساختار سیستم های اطلاعاتی در پروژه ها، تحلیل شاخص های کلیدی پروژها، تدوین الگوهای کاری برگرفته از استانداردهای برنامه ریزی و کنترل بر عملکرد اجرایی پروژه ها، همکاری در بررسی بازار و رقبا در بازار رقابتی، مدیریت حوزه های دانشی پروژه از جمله : کیفیت، ذینفعان، ریسک، منابع انسانی و...

در شاتوسازه مدیران اجرایی ومدیران پروژه ها هرکدام مسئولیت ها و وظایف خاص خود را دارند که دفتر PMO  با نظارت کلی بر پروژه ها، استراتژی های سازمان را می شناسد و تضمین می کند که پروژها تحت نظر سازمان پیش رود.